Nawigator

Do programu szkoleniowego dla nawigatorów mogą przystąpić wyłącznie osoby, które w przyszłości będą brać aktywny udział w naszych akcjach poszukiwawczych, czyli nasi przyszli członkowie.

Z tego względu obowiązują je także wszelkie informacje podane w dziale Jak dołączyć, w tym kryteria wiekowe.

Zadaniem nawigatora jest prowadzenie zespołu poszukiwawczego w wyznaczonym terenie w taki sposób, aby uwzględniając panujące warunki atmosferyczne, terenowe oraz możliwości psa – przeszukać sektor zgodnie z przyjętą przez przewodnika taktyką poszukiwań. W tym celu nawigator posługuje się mapą, odbiornikiem GPS oraz busolą. W trakcie prowadzonych działań poszukiwawczych utrzymuje kontakt radiowy z kierownikiem akcji.

Nie ma wyznaczonych okresów naboru do szkolenia. Nabór, tak jak i samo szkolenie, jest ciągły, więc można zgłosić się do nas w dowolnym momencie.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w Rzeszowie (i okolicach).

Osoba, która chce przystąpić do programu szkoleniowego dla nawigatorów, powinna najpierw zapoznać się z działalnością stowarzyszenia, czyli co najmniej jeden raz pojawić się na naszym treningu, aby dokładniej zapoznać się ze specyfiką szkolenia ratowniczego i pracą zespołów. Oczywiście osoba ta może brać udział w takich treningach wielokrotnie jako wolontariusz.

Aby umówić się na pierwszą wizytę należy zadzwonić na numer telefonu STORAT, podany w dziale Kontakt.

Warunkiem wstępnym rozpoczęcia szkolenia po uzyskaniu akceptacji Zarządu STORAT jest wykazanie się umiejętnością czytania mapy. Test z zakresu wykorzystania symboliki zawartej w legendzie mapy topograficznej o skali 1:10 000 – jest oceniany przez Głównego Nawigatora lub wyznaczonego instruktora.

Pierwszy etap szkolenia obejmuje naukę posługiwania się busolą, marsze na azymuty, pokonywanie terenu otwartego i zalesionego przy wykorzystaniu busoli.

Po nabyciu umiejętności z posługiwania się busolą następuje okres szkolenia z nawigacji przy pomocy odbiornika GPS. Od indywidualnej pracy kandydata na nawigatora zależy ile czasu potrwa takie szkolenie. W pierwszej fazie nauka odbywa się samodzielnie pod nadzorem instruktora. Po nabyciu umiejętności w samodzielnej pracy z odbiornikiem GPS, kandydat szkoli się z prowadzenia zespołu ratowniczego z psem w terenie w warunkach dziennych.

W czasie tego etapu szkolenia kandydat zaznajamiany jest z teorią rozchodzenia się zapachów, taktyką poszukiwań, łącznością oraz zabezpieczeniem zespołów w środki niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych.

Kolejnym etapem szkolenia kandydata na nawigatora jest prowadzenie zespołu podczas pozorowanych nocnych akcji poszukiwawczych. W międzyczasie kandydat może być powoływany jako asystent – obserwator na rzeczywiste akcje poszukiwawcze.

Szkolenie wstępne zakończone jest egzaminem. Po zdaniu egzaminu, na wniosek Głównego Nawigatora Zarząd zatwierdza nominację na nawigatora STORAT.

Całkowity czas szkolenia wstępnego zależy od ilości czasu poświęconego przez kandydata na udział w treningach, jego indywidualnych zdolności i posiadanych wcześniej umiejętności. Najczęściej zajmuje ok. 1 – 1,5 roku regularnych treningów.

Wyszkolony nawigator ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach zespołów ratowniczych, nocnych akcjach pozorowanych oraz akcjach ratowniczych na wezwanie STORAT.

Ponadto uczestniczy w zajęciach, na których rozszerzana jest podstawowa wiedza z nawigacji o współpracę z oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym do planowania i prowadzenia akcji poszukiwawczych, dokumentowanie akcji poszukiwawczych, zasady współpracy z innymi służbami ratowniczymi.

Przygotowywany jest również do pełnienia roli kierownika szkoleń nocnych oraz akcji poszukiwawczych.

Skontaktuj się z nami