Statut

Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT Rzeszów, 17.03.2013 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT i może używać formy skróconej swojej nazwy w postaci: STORAT.
 2. STORAT jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2.

 1. Terenem działania STORAT jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. STORAT może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.

 1. Siedzibą władz STORAT jest miasto Rzeszów.

§4.

 1. Godłem STORAT jest: biało-niebieski krzyż ze stylizowaną głową owczarka niemieckiego na białym okrągłym tle, występujący samodzielnie lub w połączeniu z pełną nazwą: Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT lub nazwą skróconą: STORAT.
 2. Nazwa STORAT oraz jego godło jest własnością stowarzyszenia i podlega ochronie prawnej.
 3. STORAT ma prawo używania sztandarów, odznak, pieczęci i oznaczeń stroju służbowego ludzi i psów, wg wzorów ustalonych przez Zarząd.

§5.

 1. STORAT może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie działania.

§6.

 1. STORAT opiera swą działalność na dobrowolnej pracy społecznej swych członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw STORAT może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§7.

Celem STORAT jest:

 1. Wykorzystanie psów w ratownictwie:
  1. poszukiwawczym
  2. lawinowym
  3. katastrofowym (gruzowym)
  4. innym
 2. Zapobieganie wypadkom.
 3. Ochrona środowiska.

§8.

Cele STORAT realizowane są przez:

 1. Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym:
  1. zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych
  2. wykonywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej
  3. pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
  4. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 2. Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym:
  1. propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego
  2. programowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpiecznego wypoczynku
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych
  4. współpracę z organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi
 3. Ochronę naturalnego środowiska w tym:
  1. propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą
  2. wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska naturalnego
  3. współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego

§9.

 1. STORAT może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10.

 1. Członkowie STORAT dzielą się na:
  1. członków stażystów
  2. członków zwyczajnych
  3. członków honorowych
  4. członków wspierających

§11.

 1. Członkiem STORAT może być osoba fizyczna – pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie zamieszkujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym STORAT.
 3. Członkiem STORAT może być członek innej organizacji.

§12.

 1. Członkiem stażystą może zostać osoba przyjęta przez Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez kandydata deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 2. Zarząd w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały powiadamia pisemnie zainteresowanego o swojej decyzji.
 3. Staż trwa 2 – 5 lat. W wyjątkowych wypadkach Zarząd może staż skrócić.
 4. Członek stażysta ma prawo:
  1. zgłaszania wniosków dotyczących działalności STORAT
  2. korzystania z pomocy i zaplecza STORAT w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
  3. noszenia emblematów i stroju STORAT.
 5. Członek stażysta zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz STORAT
  2. aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań.
  3. dbania o mienie STORAT
  4. regularnego opłacania składek
  5. dbania o dobre imię STORAT, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia

§13.

 1. Członkostwo zwyczajne nadawane jest członkowi stażyście przez Zarząd na wniosek członka Zarządu.
 2. Zarząd w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały powiadamia pisemnie zainteresowanego o swojej decyzji.
 3. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze
  2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności STORAT
  3. korzystania z pomocy i zaplecza STORAT w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi
  4. noszenia metalowej odznaki organizacyjnej i stroju STORAT
  5. wręczenie odznaki winno się odbyć w sposób uroczysty
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz STORAT
  2. aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań
  3. dbania o mienie STORAT
  4. regularnego opłacania składek
  5. dbania o dobre imię STORAT, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia

§14.

 1. Członkiem honorowym STORAT może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych STORAT.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy:
  1. ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz STORAT z głosem doradczym
  2. jest zwolniony z opłacania składek członkowskich
  3. ma prawo noszenia odznak i stroju stowarzyszenia
 4. Jeżeli godność członka honorowego nadana jest członkowi zwyczajnemu, to wraz z nadanymi przywilejami członka honorowego zachowuje on prawa członka zwyczajnego.

§15.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością STORAT, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów STORAT.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany przez swojego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający ma prawo:
  1. zgłaszania wniosków dotyczących STORAT
  2. korzystania z pomocy i zaplecza STORAT w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi
  3. ma prawo noszenia odznak i stroju stowarzyszenia za zgodą Zarządu
 5. Członek wspierający zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
  2. regularnego opłacania składek

§16.

 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków i szczególne zasługi w realizacji celów STORAT mogą być nadawane następujące wyróżnienia:
  1. dyplom
  2. odznaki honorowe STORAT
  3. medal „Za zasługi dla ratownictwa”
 2. Rodzaj, wzór oraz zasady nadawania wyróżnień określa regulaminem Zarząd STORAT.

§17.

Zarząd STORAT może występować z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa.

§18.

Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał lub inne uchybienia, mogą być nakładane na członków następujące kary:

 1. upomnienie
 2. nagana
 3. zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat
 4. wykluczenie

§19.

 1. Karę: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka nakłada prezes Zarządu.
 2. Wykluczenie członka może być orzeczone uchwalą Zarządu za:
  1. działanie na szkodę STORAT
  2. rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz STORAT
  3. w przypadku rażących zachowań lub prawomocnego wyroku sądowego za przestępstwo pospolite
 3. Kary dotyczące członków władz nakłada uchwałą Zarząd.

§20.

 1. Spory pomiędzy członkami STORAT rozpatruje doraźny 3 osobowy zespół pojednawczy powołany przez Zarząd.

§21.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu członka.
 2. Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowaną osobę o swej decyzji w ciągu 30 dni, za wyjątkiem §22 pkt d.

§22.

Wykreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku

 1. dobrowolnego wystąpienia ze STORAT zgłoszonego Zarządowi na piśmie
 2. nieusprawiedliwionego zalegania ze składką członkowską ponad 1 rok
 3. nieuczestniczenia w realizacji zadań statutowych STORAT ponad 1 rok
 4. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym
 5. gdy członek stażysta w trakcie odbywania stażu utracił rekomendację członków zwyczajnych
 6. gdy Zarząd odmówił członkowi stażyście przyjęcia na członka zwyczajnego w okresie 5 lat trwania stażu

§23.

 1. Od decyzji Prezesa dotyczącego ukarania członka STORAT przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni do Zarządu. Uchwała Zarządu jest ostateczna.
 2. Od uchwały Zarządu dotyczącej wykluczenia lub wykreślenia z listy członków, a także dotyczącej kary dla członka władz, przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu na piśmie. W tym okresie prawa członka są zawieszone.

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia

§24.

 1. Władzami STORAT są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich składu, a w przypadku Walnego Zgromadzenia w drugim terminie przy dowolnej liczbie obecnych.
 3. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.

§25.

 1. Wybory zarządza Zarząd ustalając:
  1. regulamin wyborczy
  2. liczbę członków zwyczajnych
  3. zasady i tryb przeprowadzania wyborów
 2. Wybory są powszechne i bezpośrednie.
 3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o głosowaniu jawnym. Decyzja taka może być podjęta bezwzględną większością głosów.

§26.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą STORAT i może być zwyczajne, zwyczajne – wyborcze lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym
  2. członkowie honorowi i członkowie stażyści oraz inne osoby zaproszone – z głosem doradczym.
 3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne :
  1. w pierwszym terminie, jeżeli w obradach bierze udział co najmniej 1/2 członków zwyczajnych
  2. w drugim terminie bez względu na liczbę obradujących
 4. Drugi termin może być ustalony co najmniej jedną godzinę po terminie pierwszym.
 5. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością uprawnionych do głosowania.

§27.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego należy:
  1. ustalanie kierunków rozwoju i programu działania STORAT
  2. przyjmowanie sprawozdań
  3. rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu w sprawach dyscyplinarnych i członkowskich
  4. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu
 2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest co roku.

§28.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Wyborczego należą:
  1. kompetencje Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego § 27 pkt 1
  2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. wybór członków Zarządu, a spośród nich wybór prezesa
  4. wybór członków Komisji Rewizyjnej
  5. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu
  6. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania STORAT
 2. Walne Zgromadzenie Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

§29.

 1. Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Wyborcze zwoływane są przez Zarząd.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§30.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu oraz porządku obrad proponowanym przez wnioskodawców na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
 3. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§31.

 1. Zarząd STORAT składa się z 5 – 7 osób:
  1. prezesa
  2. 1 – 2 wiceprezesów
  3. sekretarza
  4. skarbnika
  5. członków zarządu
 2. Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza Zarząd wybiera spośród swojego składu na pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborach.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes i odbywają się one w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§32.

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. Realizacja celów statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwalanie planów finansowych i budżetu.
 3. Stanowienie prawa wewnętrznego organizacji.
 4. Zarządzanie majątkiem STORAT i udzielanie pełnomocnictw.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa w sprawach dyscyplinarnych i członkowskich.
 7. Powoływanie doraźnych zespołów orzekających i pojednawczych.
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i uchwalanie regulaminów wyborczych.
 9. Ustalanie składek członkowskich i innych opłat.
 10. Określanie wewnętrznej struktury i zasad pracy.
 11. Reprezentowanie STORAT na zewnątrz.

§33.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 3. Spośród swojego składu Komisja wybiera przewodniczącego.

§34.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całej działalności STORAT
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi
  3. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami, w tym o udzielenie absolutorium
  4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  5. określenie wewnętrznej struktury i zasad pracy Komisji
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§35.

 1. Członkowie władz STORAT pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

§36.

 1. W razie zmniejszenia się składu władz STORAT wymienionych w § 24 pkt 1 b – c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji spośród członków zwyczajnych STORAT, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyborów uzupełniających jeżeli pierwotny skład osobowy któregoś z organów władz STORAT zmniejszy się o więcej niż 1/2, a do końca kadencji jest więcej niż 6 miesięcy.

Skontaktuj się z nami